10.11.54

แนะนำรายวิชา

ธรรมชาติวิชา  (Nature of the Subject) 
- สาระว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ  (independent research)
- เรืองที่ผู้เรียนสนใจจากการที่ผู้เรียนได้เรียนจากสาระการเรียนรู้
- เน้นการฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 
- การถ่ายทอด/สื่อความหมาย/แนวคิดและข้อมูลเป็นความเรียง 
- ลักษณะเป็นความเรียงทางวิชาการที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอนสมเหตุสมผลที่สละสลวย

วัตถุประสงค์
1.  ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจและต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
2.  พัฒนาทักษะการเขียนรายงานการค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้คำสำหรับการเขียนผลงาน จำนวน 4,000 คำ
3.  พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์
4.  มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการค้นคว้าที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา
5.  มีวิธีการและสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ